گروه شیمی ناحیه3
 

طرح درس سالانه

طرح درس سالانه  شیمی پیش دانشگاهی 1 و 2 نیمسال اول

ماه

هفته

جلسه

صفحه

عنوان درس

هدف

مهر

1

اول

2-1

سینتیک

مقایسه سینتیک وترمودینامیک

دوم

5-3

سرعت

محاسبه ی سرعت واکنش

2

اول

7-5

نمودارهای غلظت- زمان

آشنایی با  نمودارهای غلظت- زمان

دوم

--------

امتحان

ارزشیابی , رفع اشکال, حل تمرین

3

اول

10-8

عوامل موثر بر سرعت واکنش

برسی اثر دما , غلظت , حالت فیزیکی و .....

دوم

14-11

نظریه های سینتیک شیمیایی

آشنایی با نظریه ی برخورد

4

اول

17-14

نظریه های سینتیک شیمیایی

آشنایی با نظریه ی حالت گذار

دوم

17-1

آزمون کتبی ماهانه ی مهر

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

آبان

1

اول

18-17

سازو کار واکنش های شیمیایی

واکنش های بنیادی و چند مرحله ای

دوم

22-19

کاتالیزگرها

آشنایی با کاتالیزگرها و چگونگی عمل آن ها

2

اول

22-1

امتحان

ارزشیابی , رفع اشکال, حل تمرین

دوم

24-23

تعادل

تعادل های فیزیکی و شیمیایی و مفهوم برگشت پذیری

3

اول

27-25

تعادل های شیمیایی

تعادل پویا ، سرعت سنج ها و نمودارهای غلظت- زمان

دوم

30-27

فکر کنید

مفهوم قانون تعادل و ثابت تعادل

4

اول

33-31

تعادل های شیمیایی

محاسبه ی غلظت های تعادلی

دوم

33-23

آزمون کتبی ماهانه ی آبان

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

آذر

1

اول

37-34

تفسیر ثابت تعادل

مقدار عددی ثابت تعادل و تفسیر آن

دوم

39-37

پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

محاسبه ی خارج قسمت واکنش

2

اول

42-39

عوامل موثر بر تعادل

اثر تغییر غلظت و تغییر فشار

دوم

45-43

عوامل موثر بر تعادل

اثر تغییر دما

3

اول

47-46

عوامل موثر بر تعادل

اثر کاتالیزگر ، فرایند هابر

دوم

47-34

امتحان

ارزشیابی , رفع اشکال, حل تمرین

4

اول

47-1

امتحان

ارزشیابی

دوم

50-48

اسیدها و بازها

آشنایی با اسیدها و بازها وپاسخ به چک لیست

دی

1

اول

53-50

اسیدها و بازها

سرگذشت اسیدها و بازها ، هیدروژن اسیدی و مدل آرنیوس

دوم

55-53

مدل های اسید و باز

مدل آرنیوس ، لوری- برونستد و مدل لوویس

2

اول

آزمون پایانی نیم سال اول

دوم

آزمون پایانی نیم سال اول

3

اول

آزمون پایانی نیم سال اول

دوم

آزمون پایانی نیم سال اول

4

اول

آزمون پایانی نیم سال اول

دوم

آزمون پایانی نیم سال اول

 

طرح درس سالانه شیمی پیش دانشگاهی 1 و 2 نیمسال دوم

ماه

هفته

جلسه

صفحه

عنوان درس

هدف

بهمن

1

اول

58-56

اسیدهای قوی و ضعیف

درجه ی یونش ، Ka و pKa

دوم

60-59

اسید های چند پروتون دار

بررسی مراحل یونش اسیدهای چند پروتون دار

2

اول

62-61

pH

pH و محاسبه ی pH اسیدها

دوم

65-63

pH

روش های اندازه گیری pH و شناساگرها

3

اول

65-48

آزمون کتبی

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

دوم

68-66

همچون دانشمندان

بررسی قدرت اسیدی کربوکسیلیک اسیدها

4

اول

71-68

بازهای قوی و ضعیف

ثابت یونش بازها ، آمین ها و محاسبه ی pH بازها

دوم

73-72

نمک های اسیدی ، بازی و خنثی

آبکافت نمک ها  و تعیین pH محلول نمک ها

اسفند

1

اول

75-73

محلول های بافر

آشنایی با محلول های بافر و محاسبه ی pH آن ها

دوم

78-76

صابون ها ... و آمینو اسیدها

استرها و آبکافت استرها ، آلفا- آمینو اسیدها

2

اول

80-79

سنجش حجمی اسید- باز

تعیین غلظت اسید یا باز به روش سنجش حجمی

دوم

75-48

آزمون کتبی

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

3

اول

85-81

اکسایش و کاهش

آشنایی با مفهوم اکسایش ، کاهش و عدد اکسایش

دوم

87-86

اکسایش و کاهش

اکسایش الکل ها و آلدهیدها

4

اول

89-87

سلول های الکتروشیمیایی

رقابت فلزها برای از دست دادن الکترون ، الکترود و پتانسیل الکترودی

دوم

89-48

آزمون کتبی ماهانه ی اسفند

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

عنوان درس

هدف

فروردین

1

اول

تعطیلات عید نوروز

دوم

تعطیلات عید نوروز

2

اول

تعطیلات عید نوروز

دوم

تعطیلات عید نوروز

3

اول

92-89

سلول های الکتروشیمیایی

SHE ، سری الکتروشیمیایی و انجام پذیر بودن واکنش ها

دوم

96-93

موازنه ی واکنش های شیمیایی

موازنه ی جرم و بار الکتریکی ، سلول غلظتی

4

اول

99-97

انواع سلول های الکتروشیمیایی

سلول های گالوانی و انواع آن ، سلول های سوختی

دوم

-100

102

خوردگی آهن

خوردگی و راه های جلوگیری ، حفاظت کاتدی ، گالوانیزه و حلبی

اردیبهشت

1

اول

-89

102

آزمون کتبی ماهانه ی اردیبهشت

سنجش میزان یادگیری دانش آموزان

دوم

-100

102

خوردگی آهن

خوردگی و راه های جلوگیری ، حفاظت کاتدی ، گالوانیزه و حلبی

2

اول

-103

105

سلول های الکترولیتی

برقکافت آب ، نمک خوراکی مذاب و محلول نمک خوراکی

دوم

-105

107

استخراج آلومینیم

استخراج آلومینیم به روش هال ، آبکاری و پالایش الکتروشیمیایی مس

3

اول

آزمون پایانی نیم سال دوم

دوم

آزمون پایانی نیم سال دوم

4

اول

آزمون پایانی نیم سال دوم

دوم

آزمون پایانی نیم سال دوم

 


 

نوشته شده توسط گروه در شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 8:28 موضوع | لینک ثابت


پیام تبریک

سال تحصیلی جدید را به تمامی همکاران گرامی تبریک عرض مینماییم

درسال جاری روزهای شنبه از ساعت ۷و۴۵ دقیقه صبح تا ۱۲ونیم درخدمت همکاران عزیز هستیم

افراد حاضر در گروه: آقای حسین زمانی وخانم لیلا بزرگی می باشند.


 

نوشته شده توسط گروه در شنبه هفدهم مهر ۱۳۸۹ ساعت 8:24 موضوع | لینک ثابت